Zakres usług

Prawo Karne

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, a następnie w postępowaniu przed sądem I instancji i w postępowaniu odwoławczym, do zakończenia postępowania wykonawczego.
W postępowaniu przygotowawczym pomoc adwokata polega na udzieleniu Klientowi wyczerpującej informacji na temat sytuacji prawnej oraz wzięciu udziału w czynnościach prowadzonych przez organy ścigania. W postępowaniu sądowym kancelaria przygotowuje Klienta do sprawy oraz wystąpienia przed sądem, zapewnimy reprezentację przed sądem oraz merytoryczną obronę w oparciu o przygotowaną wcześniej linię obrony.

Kancelaria prowadzi obronę Klienta w sprawach:

 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże, rozbój, oszustwa, paserstwo, niszczenie mienia),
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, działania na szkodę spółki,
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, bójka i pobicie)
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (nietrzeźwość, jazda pod wpływek środków odurzających, wypadki komunikacyjne),
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
 • przestępstwa przeciwko wolności(groźby karalne, uporczywe nękanie),
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie, uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego),
 • obrotu środkami odurzającymi.

Kancelaria reprezentuje również osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Sposób reprezentowania oraz strategia obrony na każdym etapie postępowania dobrane zostają indywidualnie stosownie do potrzeb każdego Klienta. W postępowaniu wykonawczym, po uprawomocnieniu się orzeczenia:
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu o odroczenie wykonania kary,
 • udzielenie przerwy w odbywaniu kary,
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia od odbywania kary,
 • rozłożenie na raty oraz umorzenie grzywny

Prawo Cywilne

Duża część spraw z zakresu prawa cywilnego obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem rzeczowym oraz prawem zobowiązań.
Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych ze: sposobem nabycia i utratą prawa własności, zasiedzeniem, w sprawach związanych z wykonywaniem prawa własności, wykonaniem zobowiązań oraz skutkami niewykonania zobowiązań. W szerokim zakresie kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowania, dochodzeniu zadośćuczynienia z tytułu wypadków, chorób i błędów medycznych, ochrony dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienia. Ponadto, kancelaria prowadzi sprawy i konsultacje związane z zakładaniem i rozwiązaniem spółki jawnej, spółki z o.o. oraz spółdzielni.

Prawo Rodzinne

Częścią prawa cywilnego jest również prawo rodzinne, w którym dużą rolę odgrywa pierwiastek moralno-obyczajowy, kształtujący prawa i obowiązki małżonków oraz bliższych i dalszych członków rodziny. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o alimenty (ich podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie), a także w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zezwolenie sądu opiekuńczego na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Prawo Spadkowe

Sprawy tego rodzaju dla potencjalnych spadkodawców i spadkobierców są sprawami szczególnej wagi. Zebrane doświadczenie w tej materii pozwala na skuteczne reprezentowanie Klientów w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek oraz konsultacje w sprawach dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zapisu i zapisu windykacyjnego, odpowiedzialności za długi spadkowe.

Prawo Administracyjne

Kancelaria prowadzi sprawy przed organami administracji państwowej i samorządowej, sporządza odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentuje żołnierzy w postępowaniach o naruszenie dyscypliny, dyscypliny budżetowej, reprezentuje żołnierzy zawodowych w sprawach karnych przed sądami wojskowymi.